Palackého údolí 350, Bílovice nad Svitavou, 664 01

rezervace tělocvičny:  +420 739462734     |       Rozvrh tělocvičny

Sortiment:

  Zápis z Valné hromady tj. Sokol Bílovice nad Svitavou

  konané dne 18. března 2016

   

   

   

   

  Přítomni: viz presenční listina

   

   

   

  Program:        1. Zahájení

                          2. Volba komisí volební, mandátové a návrhové

                          3. Kontrola usnesení z předcházející valné hromady 26.března 2015

                          4. Zpráva o činnosti za uplynulé období

                          5. Zpráva o hospodaření za rok 2015 návrh rozpočtu na rok 2016

                          6. Zpráva kontrolní komise

                          7. Zpráva o činnosti oddílů

                          8. Zpráva o členské základně

                          9. Volba starosty, místostarosty a jednatele jednoty

                          10. Volba vyslanců a delegátů na župní valnou hromadu

                          11. Diskuze a návrh na usnesení

                          12. Závěr

   

   

   

   

   

   

   

  ad 1) Schůzi zahájil starosta Petr Pošmůrný přivítáním všech přítomných a stručným seznámením s programem Valné hromady.

   

    

  ad 2) Volba komisí volební, mandátové a návrhové

   

   

  ad 3) Přítomni byli přečtením seznámeni s usnesením z loňského roku.

   

   

  ad 4) Zpráva o činnosti

   

   

   

  Sokolovna slouží po celý rok všem oddílům:

  Všestrannosti: žactvu, ženám a florbalu. Oddíl gymnastiky využívá k cvičení tělocvičnu školy která je více vybavena vhodným nářadím

  Sportům: atletice, kopané, stolnímu tenisu a tenisu 

  Krom těchto aktivit je pronajímána k různým sportovním a společenským aktivitám. Sokol sám pořádal Maškarní bál, Vinobraní, Sokolské hody a Sokolský ples, Pomlázkovou zábavu a Multikulturní festival.

  V loňském roce se započalo s úpravou bytu správce na zázemí hřiště. Mělo by být hotovo před Multikulturním festivalem.

   

   

   

  ad 5) Zpráva o hospodaření za rok 2015

   

   

  Příjmy:

  Příjmy z pronájmu a reklamy

  428 000,-

  Vstupné

  197 000,-

  Členské příspěvky

    90 000,-

  Dotace

  214 000,-

  Ostatní příjmy

       8 000,-

  Celkem

  937 000,-

    

  Výdaje:

  Spotřeba energie

  105 000,-

  Služby

  338 000,-

  Členské příspěvky

    14 000,-

  Spotřeba materiálu a vybavení

  287 000,-

  Daň

      3 000,-

  Mzdové náklady

    42 000,-

  Ostatní náklady

      7 000,-

  Odpisy dlouh. majetku

  150 000,-

  Celkem

  946 000,-

  Zisk        (ztráta)                                                                                                                            -9 000,-

   

   

   

   

   

  Návrh rozpočtu pro rok 2016

   

   

  Příjmy:

  Příjmy z pronájmu

  400 000,-

  Vstupné

  100 000,-

  Členské příspěvky

    90 000,-

  Dotace

  200 000,-

  Celkem

  790 000,-

   

   

  Výdaje:

  Spotřeba energie a materiálu

  200 000,-

  Mzdové náklady

     42 000,-

  Daň

       3 000,-

  Členské příspěvky

     15 000,-

  Služby a opravy

  500 000,-

  Celkem

  760 000,-

  Zůstatek                                                                                                                                        30 000,-

    

   

  ad 6) Zpráva revizní komise TJ Sokol Bílovice nad Svitavou

   

  Zpráva revizní komise pro Valnou hromadu TJ Sokol Bílovice nad Svitavou, konanou

  dne 18. března 2016.

   

  Revizní komise se sešla 8. 3. 2016 ve složení Stanislav Hrňa, Pavel Krejčíř, Olga Uhrová

   

  Dohodli jsme se, že tentokrát vytvoříme zprávu obsáhlejší.

   

  Dokumentace je vedena podle Ekonomického a informačního systému Pohoda, což znamená, že doklady jsou řazeny předepsaným způsobem, a to takto:

  1. Dotace -  v uplynulém roce jsme obdrželi dotaci z obce a župy

  2. Účetní deník – soupis všech dokladů chronologicky podle data – příjmy a výdaje

  3. Hlavní kniha analyticky -  rozdělení podle účelu, a to stavby, majetek, opravy, pokladny, účty v bankách a další.

  4. Inventury

  5. Členění drobného majetku

  6. Faktury vydané

  7. Faktury přijaté

  8. Mzdy

  9. Banka – doklady příjmů a výdajů, výpisy z účtů

  10. Pokladna  –  doklady příjmů a výdajů

   

  Paní účetní Evě Doležalové za vedení účetnictví a zpracování dokladů podle systému Pohoda se vyplácí 16 tis za rok.  Domníváme se, že je to velmi zasloužená ne příliš vysoká částka.

  Takto zpracované účetnictví se předkládá k Přiznání k dani z příjmů právnických osob, za TJ Sokol předložil  tuto dokumentaci starosta Petr Pošmůrný na Finanční úřad Brno-venkov dne 23. 2. 2016.

   

  Pro informaci uvádíme několik nejvyšších příjmů.

  Nejvyšší je příjem z pronájmu restaurace – 25 tis. měsíčně, to je za rok 300 tis.

  Další nejvyšší příjem je dotace z obce – 140 tis, dále příjem ze vstupného na hody – 91 500,-, zisk z čl. příspěvků  69 435.-, z pronájmů tělocvičny 54 700.-, dotace z župy 33 863,-, příjem ze sokolského plesu 21 760.-,

  Nejvyšším výdajem byl poplatek za spotřebu el. energie – 66 371,-, záloha se platí měsíčně 6300.-, byly vydány 2 faktury, na jedné je nedoplatek ve výši 3 954.-, na druhé přeplatek 13 183.-. Další faktura od e.on je na 5 464.-, byl tam přeplatek 1136 Kč.

  Poplatek za spotřebu plynu byl 26 227, měsíčně se platí záloha 3500 Kč, vznikl přeplatek 15 273.- takže by bylo asi vhodné měsíční poplatek o něco snížit.

  Stočné bylo zaplaceno ve výši 56 456.-, zemní práce 46 070.-, mzdy za 10 měsíců roku 35 290.-.

   

  Kopaná a tenis jako velké oddíly vypracovávají samostatné účetnictví.

  Kopaná - příjem byl 163 752.-, je to příjem z dotace FAČR, z dotace obce,  příspěvek ze Sokola, dary, zisk z karnevalu a vinobraní a další drobné příjmy. Vydaná celková částka je 157 574.-, zůstatek ke dni 31.12.2015 byl 6 178 Kč. Nejvyšší výdajové položky byly pronájem tělocvičny v ZŠ 26 875.-, praní dresů 17 400.-, oprava sociálního zařízení na fotbalovém hřišti 17 2.-, instalace systému Jablotron rovněž na fotbal. hřišti 17 147.-.

  Příjem tenisu byl z pronájmů kurtů 48 300.-. Nejvyšší výdaje byly za tenisové míčky  8 365.- další oprava staré klubovny 5250.-, ostatní výdaje nepřesahovaly 5000.- Výdaje celkem byly 46 605.-, zůstatek ke dni 31.12.2015 byl 1695 Kč.

  Výdaje ostatních jsou zahrnuty v celkovém hospodaření TJ.

   

  Závěr:

  Prohlížením dokladů byly zjištěny drobné chyby v označování dokladů, seznam těchto chyb bude písemně předložen starostovi a účetní ve snaze předejít těmto chybám.

   

  Za revizní komisi vypracovala:

  Olga Uhrová

    

  ad 7) Zpráva o činnosti oddílů

   

  Všestrannost – florbal hoši

   

  Oddíl florbalu se schází každé pondělí a čtvrtek.  Navštěvuje jej celkem 16 hochů ve věkové kategorii 9 až 16 let. Oddíl se zaměřil u mladších žáků na herní trénink, a pokud se vše bude dařit, rádi bychom se opět přihlásili do sokolské soutěže ve florbalu. U starších žáků jsme již soutěže neabsolvovali pro velkou věkovou rozdílnost. Nicméně kluci se stále scházejí si zahrát.

                                                                                               

                                                                                                Petr Pošmůrný

   

   

  Zpráva o činnosti oddílu stolního tenisu

   

  Oddíl stolního tenisu měl v roce 2015 17 členů. 10 z nich aktivně reprezentuje Bílovice nad Svitavou v soutěžích České asociace stolního tenisu, a to ve 2 družstvech:

  Družstvo A po loňském historickém postupu do Městské soutěže I. třídy bojuje o záchranu, ke které mu stačí uspět v 1 ze zbývajících 3 soutěžních utkání. S velkou pravděpodobností se mu tedy podaří tuto 2. nejvyšší soutěž brněnského regionu pro Bílovice udržet i pro příští sezónu.

  Družstvo B má po loňském nešťastném sestupu do Městské soutěže IV. třídy stále naději na návrat do vyšší soutěže, kterou hrálo předešlé 3 ročníky.

  Jak se stalo již tradicí, také v loňském roce uspořádal náš oddíl pro všechny zájemce o stolní tenis bez rozdílu věku či výkonnosti Vánoční turnaj, který se konal jako vždy na 2. svátek vánoční, 26. prosince. Zúčastnilo se ho 26 hráčů stolního tenisu.

  V letních měsících jsme se tentokrát rozhodli nepořádat sérii turnajů Bílovického poháru, ale mimosezónní přípravu jsme zaměřili na přátelská utkání proti velmi kvalitním soupeřům. Na naše stoly tak zavítali hráči např. Moravské Slávie Brno nebo TJ Brno-Bystrc, jejichž oddíly hrají i republikové či krajské soutěže. Naše týmy na oplátku zamířily do Líšně k utkání proti výběru místního Sokola nebo do sousedních Kanic.

  Za vedení oddílu věřím, že naši členové budou i nadále dělat dobré jméno Sokolu Bílovice Svitavou a to jak na poli soutěžním, tak mimo něj.

   

                                                                                               

  Zpráva o činnosti oddílu všestrannosti žen

   

  V naší jednotě cvičí ženy pravidelně 1x týdně a to v pondělí od 19.00 – 20.00 hod. v počtu 10 cvičenek.

  Cvičíme s hudbou s prvky aerobiku, posilovací cviky a strečink. V letních měsících jezdíme na kole. V květnu pořádáme 3 – 4 denní výlety po Moravě.

  Loni jsme navštívily Uherské hradiště a letos se chystáme do Pasohlávek. Loni v říjnu jsme navštívily Prahu. Společně organizujeme Sokolský ples, hody a také Pomlázkovou zábavu.

   

  cvičitelka – Libuše Šenková

   

   

  Zpráva o činnosti oddílu kopané

   

  T. J. Sokol Bílovice nad Svitavou - oddíl kopané

  Zpráva o činnosti 3/2015-3/2016

   

   

  Oddíl kopané má v současnosti pět družstev – družstvo mužů, mladších žáků, starší a mladší přípravky a fotbalová školička.

  V soutěžním ročníku 2014/15 skončilo družstvo mužů na 10. místě městské soutěže. Družstvo mladších žáků obhájilo prvenství v městském přeboru .Bohužel to byla poslední sezona pod vedením Martina Šenka ,který společně s několika žáky odešel do Svratky Brno , kde hrají krajské soutěže . Starší přípravka obsadila 3. místo.  Mladší přípravka stejně jako mladší žáci vyhrála svoji skupinu a v novém ročníku bude hrát ve skupině s lepšími soupeři .

  Od nového ročníku se zápisy utkání píší elektronicky a proto jsme museli zajistit na fotbalovém hřišti internet a nový notebook .

  V polovině nového soutěžního ročníku 2015/16 je družstvo mužů na 6.místě tabulky s pěti bodovou ztrátou na prvního . Družstvo mladších žáků se pro nedostatek hráčů spojilo s SK Slatina a hraje soutěž pod názvem SK Slatina B s tím, že domácí zápasy hrají na hřišti v Bílovicích . Od nového ročníku se nezveřejňují výsledky starší přípravka i mladší přípravky.

  O prázdninách jsme na kabinách nainstalovali zabezpečovací zařízení.

   Pavel Krejčíř

  předseda oddílu

   

   

  ad 8) Zpráva o členské základně

   

   

  Senioři nad 60 let

  seniorny nad 60 let

  muži         27 - 60

  ženy         27 - 60

  muži         19 - 26

  ženy         19 - 26

  dorci         15 - 18

  dorky         15 - 18

  žáci         do 14

  žákyně         do 14

  celkem

  Atletika

  1

   

  2

   

   

   

   

  2

  19

  26

  50

  Kopaná

  1

   

  16

  2

  4

   

  3

   

  24

   

  50

  Stolní tenis

  1

   

  14

  1

   

   

  1

   

   

   

  17

  Tenis

  5

   

  10

  1

  1

   

   

   

   

   

  17

  Všestrannost

  5

  20

  15

  19

  5

  5

   

  2

  14

  4

  89

  celkem

  13

  20

  57

  23

  10

  5

  4

  4

  57

  30

  223

  Tělovýchovná jednota má k 18.3.2016 128 zletilých členů.

   

   

  ad 9) Volba starosty, místostarosty jednatele a výboru sokola

   

  Valná hromada odsouhlasila veřejné hlasování kandidátů. Pro 33 hlasů, proti 0, zdržel se hlasování 0

   

  Dle kandidátky byli následně zvoleni

                                                                                                                Hlasovalo pro    proti      zdržel se hlasování

  Starosta                              Petr Pošmůrný                                                33           0             0

  Místostarosta                   ing. Petr Marvan                                             33           0             0

  Jednatelka                        Jitka Krejčířová                                                33           0             0

  Hospodář                           Roman Procházka                                          33           0             0

  Členové výboru                 Zdeňka Vítová                                                 33           0             0

                                              Tomáš Meluzín                                                33           0             0

   

  Předsedkyně kontrolní komise                                Olga Uhrová                      33           0             0

  Členové kontrolní komise                                         Stanislav Hrňa                   33           0             0

                                                                                         Pavel Krejčíř                      33           0             0

   

   

  ad 10) volba delegátů a vyslanců na župní valnou hromadu

   

  delegáti                               Eva Tomková

                                                Jitka Krejčířová

  vyslanci                                Libuše Šenková

                                                Martin Šerák

  náhradnice vysl.        Jana Zmeškalová

   

   

   

   

   

  ad 11) Diskuze a návrh na usnesení

  V diskuzi byla projednávána otázka topení v tělocvičně a nutnost řešit otázku členských respektive oddílových příspěvků.

   

   

   

   

  ad 12) Schválení usnesení z VH

  Usnesení bylo přečteno bratrem Petrem Pošmůrným a bylo přítomnými jednohlasně schváleno